Clicky

Начини за финансиране на бизнес

Финансиране на бизнес е основна тема при всяка икономическа дейност, независимо дали става въпрос за финансиране на стартиращ бизнес, финансиране на проекти, идеи, развитие на собствен бизнес и др. Тук ще разгледаме основните начини за финансиране като: кредити, европейски програми, лизинг, факторинг, франчайзинг, европейски програми за безвъзмездно финансиране, продажба на дялове, акции, облигации и др.

Целта на статията е да Ви даде идеи, ако имате нужда от финансови средства за започване или развитие на Вашия бизнес.


Финансиране на бизнес в България. Начини и варианти.

За да съществува и да се развива, бизнесът има нужда от средства. Осигуряването на тези средства се нарича финансиране на бизнес. Има няколко начина за набавянето на необходимите средства:

  • Вътрешно финансиране – при него се използват лични средства на собствениците или на учредителите, за това то е още самостоятелно. Тези средства могат да са от спестявания или при една работеща фирма да са средства от неразпределената печалба на фирмата, от резерви, от неизползвани амортизации, от продажба на дълготрайни материални активи, от наеми и други. Временно вътрешно финансиране може да се извърши като се използват и задълженията към доставчици, към персонала.
  • Външно финансиране на бизнес– при него се привличат външни източници на капитали, заеми, кредити, лизинг (инструмент за финансиране при който лизингополучателят получава правото на владеене върху предоставено движимо или недвижимо имущество, срещу предварително договорени вноски), факторинг (фирмата продава свои вземания по фактури от клиенти срещу незабавно плащане), франчайзинг (фирма предоставя на друга при определени условия и срещу заплащане правото на успешен и разработен бизнес), Европеиски програми за финансиране на стартиращ бизнес, Европеиски програми за безвъзмездно финансиране и други. Външното финансиране може да се извърши като се привлекат нови съдружници със свежи капитали, да се използват средства от приватизация и други.
  • Дялово финансиране на бизнес – финансиране на бизнеса, при който предприемача продава дялове или акции от фирмата, без това да променя стратегията за развитие на фирмата и основните й цели. При дяловото финансиране, обикновено не се връщат парите, а инвеститорът се ангажира с успешно и печелившо развитие на бизнеса.
  • Дългово финансиране – класическата и позната форма е банковият кредит. Банката отпуска средства на бизнеса под различни форми, необходимо е да има гаранция за връщане на кредита и добра кредитна история.
  • Финансиране чрез облигации. Друга форма, с която се привличат средства от големите компании са облигациите. Облигацията е документ за дълг, за предоставени парични суми на кредит, облигацията е ценна книга на кредитора, където е фиксирана сумата на лихвата и главницата. Облигацията е плод на гъвкава финансова политика, която осигурява дългосрочни средства за финансиране на бизнес и има разумно обезпечение.Real Time Web Analytics