Clicky

Рефинансиране на ипотечни кредити

При рефинансиране на ипотечен кредит се налага да помислите за много неща- дали да го рефинансирате в същата или в друга банка, каква сума да рефинансирате и др. В тази статия ще видите:

 • Кога е изгодно да се рефинансира?
 • Предложения от водещи банки за рефинансиране на ипотечни кредити с редица предимства като бързо одобрение, без такса за предсрочно погасяване, без превод на работна заплата, без такси за отпускане и усвояване, издаване на кредитна карта и др.
Рефинансиране на ипотечни кредити. Предложения от банки.

Използването на ипотечни кредити е сложен и отговорен процес, който протича продължително време, понякога до 30 – 35 години. Икономическата действителност в нашата страна се променя под въздействието на много фактори и причини, с нея се променя и статуса на ипотечните кредити.

Ако ипотечният кредит, който сте изтеглили е бил с най-изгодните за Вас характеристики към даден момент, в развитие и след определено време, при промяната на икономическите процеси и явления, той вече не отговаря на новите критерии и изисквания.

За това се налага да рефинансираме изтегления вече кредит и да го заменим с нов, сключен при по – благоприятни за нас условия. Рефинансирането има смисъл само при наличие на следните обстоятелства:

 • Ако са предоговорени условията по предишния кредит, за да се ползват по-добри. Тук трябва да се направи сериозна и задълбочена преценка по отношение на новият заем, който също е свързан с нови лихви /трябва да има спад на лихвите/, нови такси за управление и отпускане на кредита, такси за предсрочно погасяване, нови такси за обезпечението на кредита – ипотеката върху недвижим имот, задълбочено трябва да се анализира срокът за погасяване на новия кредит, с какви месечни погасителни вноски ще стане това, какви допълнителни разходи ще има по отношение на застраховки и други
 • Ако се нуждаете от нови допълнителни средства

Банките предлагат различни оферти с преференциални условия, с различни бонуси и отстъпки при рефинансиране на ипотечни кредити. Ще Ви запознаем с някой от тях, за да вземете правилното решение.

Ипотечни кредити за рефинансиране

СИБАНК

СИБАНК предлага ипотечен кредит за рефинансиране и ползване на пакет „Класика” на кредитни задължения, отпуснати от други банки, с цел намаляване на лихвения процент и съответно на месечната погасителна вноска, или намаляване на срока за изплащане на кредита със същия размер на погасителните вноски. Ето и другите важни моменти:

 • бързо одобрение и улеснена процедура
 • без такса за предсрочно погасяване
 • валута на кредита: лева или евро
 • максимален размер на кредита – до 500 000 лв или равностойност в лева
 • висок процент на финансиране, в зависимост от това как е обезпечен кредита – с пълна или ограничена имуществена отговорност
 • срок на издължаване до 30 години
 • максимална възраст при погасяване еднаква за мъже и жени – 65 години
 • еднократно усвояване на кредита
 • равни месечни погасителни вноски
 • променлив лихвен процент
 • обезпечение – ипотека върху недвижим имот
 • без превод на работна заплата
 • има такси за: разглеждане на кредита, за оценка на обезпечението и месечна такса за обслужване на кредита
 • застраховки „Живот” и „Имот” за сметка на клиента
 • https://www.cibank.bg

Централна Кооперативна Банка

Централна Кооперативна банка отпуска ипотечен кредит за закупуване на недвижим имот и изключителни условия при рефинансиране на ипотечни кредити за покупка на жилище, отпуснати от други банки. Параметри на кредита:

 • няма такси: при разглеждане, отпускане и усвояване на кредита
 • безплатна имуществена отговорност на ипотеката в ЗАД Армеец
 • изискване за работа на безсрочен трудов договор – 6 месеца при последния работодател или поне 1 година при упражняване на свободна професия
 • превод на доходите в банката
 • съотношение на кредитни задължения към доход на домакинството 60/40 и остатъчен нетен доход на пълнолетен член на семейството 250 лв и 100 лв за непълнолетен
 • срок на погасяване 30 години
 • размер до 150 000 евро или равностойност в лева
 • обезпечение на кредита – напълно завършен и въведен в експлоатация жилищен имот
 • финансиране при определени условия до 85% от пазарната оценка на имота и самоучастие до 10% от нея
 • лихвен процент – фиксирана ниска лихва за първите 12 месечни вноски, а за останалия срок на кредита лихвата зависи от това как имуществено отговаря клиента – пълно или ограничено
 • възможност за издаване на кредитна карта с лимит до 1500 лв, без лихва за първите 6 месеца и без годишна такса за първата година
 • http://www.ccbank.bg/

 

 

Real Time Web Analytics