Clicky

Какво е револвиращ кредит ?

Какво е револвиращ кредит и какви са неговите предимства и същност? В тази статия ще отговрим на тези въпроси, ще дадем определение и пример за револвиращ кредит. Този вид заем е известен още като възобновяем или отворен кредит.


Револвиращ кредит. Същност, предимства и определение. Отворен кредит.

Револвиращ кредит (отворен кредит) е вид банков кредит, при който кредитополучателя разполага с отпуснатата сума пари, може да използва цялата сума или част от нея и заплаща лихвa само върху използваната част. Характерно за револвиращия кредит е, че средствата по него се използват свободно, в зависимост от нуждите на кредитополучателя – на части или изцяло и по всяко време.

Отпускането на револвиращия кредит не е свързано с определен вид покупка и обикновено няма конкретен период в рамките на който, трябва да се върне, т. е. срока е различен и има възможност за подновяване. Поради тези причини този вид кредит е известен още като отворен и като възобновяем кредит. Тази част, с която кредитополучателя погасява главницата по кредита, може отново да бъде използвана за стопанска дейност.

Договорът за револвиращ кредит се сключва след проучване организирано от банката за финансите на кредитополучателя, размерът на кредита се определя съобразно нуждите и възможността за обслужване на кредита от неговия получател. Ако кредита се отпусне, но не се използва веднага, за този период не се начислява лихва от банката. Ако сте използвали част от кредита и не извършвате редовните плащания, регламентирани в договора, банката може да Ви блокира сметката и да не можете да я използвате повече.
Револвиращият кредит е гъвкав финансов инструмент в икономическата ни дейност.

Предимства на един револвиращ кредит.
Предимствата му са свързани с пестене на време от страна на бизнеса, тъй като не е нужно да се кандидатства винаги, когато има нужда от средства, всеки сам определя каква част ще
използва от кредита.

Недостатъци на револвиращия кредит.
Недостатъците на кредита са по-високите лихви сравнение с другите потребителски кредити, начисляването на такси от банката, санкции при непогасяване на месечните вноски.

Предложения и примери за револвиращ кредит

  • Интересни условия за револвиращ кредит се предлагат от Уникредит Булбанк – размерът на кредита е до 40% от нетните приходи от продажби за предходната данъчна година, издължаването е до 12 месеца с възможност за подновяване, многократно усвояване на суми до максимално разрешения кредитен лимит и отстъпки с пакетни програми на банката.
  • Банка ДСК също предлага револвиращ кредит – като различното е, че всеки кредитополучател плаща месечна лихва, но сам определя кога и по колко да връща на банката. При максимален срок на револвиране и други условия, клиентът може 7 години да не погасява главница, а ако я е погасявал може да си изтегли и да си ползва вече внесените суми, без да му се налага да заявява нов кредит.Real Time Web Analytics