Clicky

Кредити за оборотни средства

Тук ще Ви представим бизнес и фирмени кредити за оборотни средства, отпускани от банки в България под различна форма – стандартен кредит, овърдрафт, револвиращ кредит, кредитна линия, сконтов кредит, акцептен кредит, кредити за МСП. Последното предложение е за кредит за оборотни средства без обезпечение.
Фирмите често имат дефицит на парични средства, с които да работят текущо, за кратък период от време. Бизнеса има нужда от парични средства за да функционира нормално, да е снабден със суровини, материали, резервни части,  инструменти, горива, стоки, амбалаж, стокови и материални запаси, или така наречените краткотрайни активи.

Кредити за оборотни средства. Овърдрафт, стандартен и револвиращ кредит.

Кредити за оборотни средства от Сосиете Женерале Експресбанк

Сосиете Женерале Експресбанк, отпуска кредити за оборотни средства за финансиране на всекидневна стопанска дейност. Те са под формата на овърдрафт /той създава възможност на фирмите да плащат суми над средствата с които разполагат по своята разплащателна сметка, до определен кредитен лимит/ и револвираща кредитна линия /тя създава възможност за многократно усвояване и погасяване на средства до определен кредитен лимит/. Срокът за отпускане на кредитите за оборотни средства е от 12 до 60 месеца.
http://www.sgeb.bg

Фирмени кредити за оборотни средства за текущи разходи от FIBANK

FIBANK отпуска кредити за оборотни средства за текущи разходи и за закупуване на краткотрайни активи. Валутата в която се отпуска кредитът е лева, евро, щатски долари или друга. Размерът на тези кредити не е фиксиран, той зависи от доказаните потребности на кредитополучателя и от начина и източника на погасяване. Стойността на обезпечението на кредитите за оборотни средства се  определя от лицензирани експерти и се застрахова в полза на банката. Лихвата е плаваща, а срокът на погасяване е обикновено до една година, кредита се усвоява еднократно или на части. Банката отпуска няколко вида кредити за оборотни средства:

 • стандартен – след като е определена целта, се подписва договор, който се изпълнява по отношение на срок за погасяване, погасителен план, източници, обезпечение, лихви
 • овърдрафт по разплащателна сметка
 • револвиращ или възобновяем кредит
 • кредитна линия – кредита се усвоява на части или изцяло при изпълнението на определени условия, лихвата се дължи само върху усвоената сума
 • сконтов кредит – той се предоставя чрез изкупуване на търговски дългови ценни книжа /менителници, запис на заповеди/, чийто срок на плащане не е настъпил, както и вземания платими при банката като – фактури, акредитиви, инкасо и друг
 • акцептен кредит – предоставя се чрез акцептиране /банката е платец/ на търговски ценни книжа и кредитополучателя покрива размера им за кратки срокове
 • http://fibank.bg/

Бизнес кредити за оборотни средства от Централна Кооперативна банка

Кредити за оборотни средства опуска и Централна Кооперативна банка, като най-важните й условия са по отношение на лихвата , която е плаваща и зависи от размера на кредита и срока за неговото погасяване и максимален срок за ползване на кредита – 12 месеца. Видовете кредити за оборотни средства на ЦКБ са стандартен и кредит овърдрафт.
http://www.ccbank.bg/

Кредит за оборотни средства от СИБАНК

СИБАНК отпуска кредити за оборотни средства, които осигуряват средства за разходи, свързани с основната дейност на фирмата. Интересен и различен момент тук са гъвкавите погасителни планове според които кредитите могат да се погасяват на  равни месечни вноски или при сезонен погасителен план, гратисен период от 6 месеца, възможност за предсрочно частично или пълно погасяване, конкурентни лихвени условия и преференциални условия при застраховка на обезпечението в ДЗИ ЕАД. Валутата на кредита е в лева или евро, а размера зависи от нуждите и възможностите на кредитополучателя, срокът на погасяване е до 2 години, обезпечението е обикновено ипотека, може залог върху суми в Сибанк, запис на заповед или друго.
https://www.cibank.bg
Търговска банка Д АД отпуска кредити за оборотни средства със следните предимства:

 • валутата на кредита е различна с цел улесняване на вноса или износа
 • индивидуален лихвен процент, при по – високо ликвидно обезпечение: по – нисък лихвен процент,  оптимизиране на лихвените проценти
 • по всяко време пълно или частично погасяване
 • възможности за погасяване: овърдрафт, кредитна линия или кредит с погасителни вноски
 • http://www.dbank.bg/

Кредити за оборотни средства от УниКредит Булбанк,  ето различните видове:

 • стандартен кредит за оборотни средства: издължаване до 12 месеца с възможност за подновяване, преференциални условия и отстъпки с пакетни програми на банката, лихви, такси и комисиони съгласно тарифите на банката, изисква се застраховка на обезпечението
 • овърдрафт
 • револвиращ кредит
 • кредитна линия
 • кредит под условие – ангажимент в полза на друга банка или контрагент
 • http://www.unicreditbulbank.bg/

Кредити за финансиране без обезпечение от Райфайзен Банк

 • Този кредит може да гоползвате за: закупуване на недвижим имот, Строително-ремонтни работи, Закупуване на машини и оборудване, кредит за оборотни средства и др.
 • Може да изтеглите до 40 000 лв. или равностойността в евро за клиенти с официални обороти до 1 млн. лв. и до 60 000 лв.  или равностойността в евро за клиенти с официални обороти над 1 млн. лв.
 • гратисен период до 3 месеца.
 • Кредит без обезпечение с материални активи.
 • http://www.rbb.bg/
Real Time Web Analytics