Clicky

Ипотечни кредити. Полезни съвети.

Тази статия съдържа полезни съвети и правила при тегленето на жилищни и ипотечни кредити в България – за какво да внимаваме и как да изберем най-изгодния за нас жилищен и ипотечен кредит. Ще обърнем внимание на понятия като лихва, необходими документи за кандидатстване, цел на кредита, вида на валутата, размера, срока, месечната погасителна вноска, таксите и застраховките.
Ипотечни кредити са кредитите, които банките отпускат, като учредяват забрана върху имот на кредитоискателите да се разпореждат с него. Този имот служи на банките за обезпечение, ако кредитополучателите преустановят да плащат или са нередовни и нелоялни клиенти, банката е подсигурена, че може да продаде ипотекирания недвижим имот и така да си възстанови средствата, които е предоставила.

Ипотечни Кредити – Полезни Съвети и Правила

При отпускането на ипотечни кредити, банките си имат определени правила и изисквания, които формират банковата й политика. Кредитоискателите, трябва преди да вземат решение да теглят ипотечен кредит да преосмислят и да преценят важни обстоятелства относно доходи, разходи, възможности за погасяване и други.

Въпреки, че всеки ипотечен кредит е строго индивидуален, ще си позволим да Ви обърнем внимание върху някои съвети и параметри на ипотечните кредити, за да може да вземете правилното решение:

Цел на кредита
Необходимо е да сте наясно с целта, предназначението и вида на ипотечния кредит, за да има пълно покритие с Вашите потребности

Вид на валутата
Важен е видът на валутата, в която ще изтеглите Вашия ипотечен кредит, за да не се налага да превалутирате, да не сте изложени на рисковете от промяна на валутните курсове. Те са особено важни за деня, в който се внася погасителната вноска, тъй като тя се изчислява по курса. Най-често срещаните валути, в които се отпускат ипотечните кредити са български левове или тяхната равностойност в евро, щатски долари и швейцарски франкове.

Размер на ипотечния кредит
Внимателно прецизирайте размера на ипотечния кредит, който ще изтеглите, за да покриете разходите, които ще направите, за да завършите строителство, да закупите имот, да извършите довършителни или ремонтни дейности, или да финализирате дейността за която е изтеглен

Документи за доказване на доход
Документите Ви за доказване на доход, трябва да са изрядни, изисква се постоянен трудов договор и най-малко 6 месеца при последния работодател, трябва да се съобразите с това дали банката изисква превод на трудовото Ви възнаграждение в банката или просто регулярни месечни вноски

Месечната погасителна вноска
Размерът и вида на месечната погасителна вноска е от голямо значение, тя се състои от лихва и главница в различно съотношение. Месечните погасителни вноски са равни /анюитетни/, намаляващи или различни /индивидуални/. Равните погасителни вноски внасят известна сигурност по отношение на определено разпределение на очакваните приходи и разходи, защото знаем точния размер на вноските, при намаляващите са нужни по-високи размери на доходите, но пък те водят до най-малко оскъпяване на ипотечния кредит. Индивидуалните или различни погасителни вноски се влияят от субективни фактори, свързани с доходите и разходите, със спецификата на дейността на кредитополучателите. При определяне на месечните вноски влияе и съотношението между доход и размер на погасителна вноска на кредитополучателите.

Срок на кредита
Максималният и минимален срок за който може да бъде отпуснат кредита, като тук зависимостта е право пропорционална: по-дълъг срок – по-висока лихва и обратно. Ипотечните кредити имат обикновено дълъг срок на изплащане – до 35 години.

Лихвата
Лихвата по кредита трябва да се прецизира внимателно. Лихвите са фиксирани и променливи. Фиксираните лихви са еднакви за целия период на кредита или за част от него, това не е добре ако срокът на кредита е голям, а през това време лихвите намаляват – оскъпява кредита. Променливите лихви се формират от референтен базов, основен лихвен процент и надбавка за банката, която може да се договори между двете страни. Някои банки предвиждат в своите оферти – гратисни периоди, през които се плаща само лихва, без главница, което улеснява клиентите за определен период от време.

Таксите
При отпускането на ипотечните кредити съществуват много такси, които някои банки начисляват, други – не. Такси могат да се събират за кандидатстване, за одобрение, за управление на кредита, такса за обслужване на сметката на кредита, такса за предсрочно погасяване, такса при рефинансиране на кредит от друга банка, такси във връзка с учредяването на ипотеката и други.Застраховки
Обикновено при ипотечните кредити се правят застраховки на ипотекирания имот „Имущество” и застраховки „Живот” на кредитополучателя. Има възможност с размера на застраховките да се увеличава размера на изплащания кредит, те са по принцип за сметка на кредитополучателя, но има случай когато банки поемат някоя застраховка

Обезпечение по ипотечния кредит
Обезпечението по ипотечните кредити са недвижими имоти, като монолитни тухлени сгради, панелни кооперации, УПИ –та и други, тук трябва да прецените кой имот ще ипотекирате – този за който е отпуснат кредита или друг собствен такъв. Необходимите документи за имота трябва да са изрядни: нотариални актове, скици , данъчни и пазарни оценки, декларации за тежести върху имота и други

Real Time Web Analytics