Clicky

Ипотечни Кредити и Акт 14

Тук ще Ви представим банки в България, които отпускат жилищни и ипотечен кредит с ипотека върху имот с издаден Акт 14.

При отпускането на ипотечни кредити, за да си осигури обезпечение банката обикновено прави ипотека върху недвижим имот, за статуса на който има определени изисквания.
Основните етапи, през които преминава строителството на една сграда, тяхната степен на завършеност и състоянието в което се намира се дефинират с Акт образец 14, Акт образец 15 и Акт образец 16.

Тези етапи показват до каква степен е построена сградата и кога могат в нея да се нанесат хора да живеят. За да почне да се строи сграда, е необходимо да има учредено право на строеж.

Първият акт, който се издава е Акт 14, той означава, че сградата е в груб строеж, тоест сградата има конструкция, ограждащи стени и покрив – това е дефиницията в Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

След като е заверен Акт 14, сградата може вече да стане обект на различни разпоредителни сделки, тя може да бъде обезпечение по ипотечни кредити, може да стане ипотека.

Ипотечен кредит с ипотека върху имот с Акт 14. 

Има банки в нашата страна, които отпускат ипотечни кредити, като ипотеката е върху имот с издаден Акт 14.

С такива предложения ще Ви запознаем в настоящата статия.

Банка ДСК

Банка ДСК отпуска ипотечни кредити и приема за обезпечение готови имоти и имоти на степен „груб строеж” с издаден акт 14. Ето и другите характеристики на кредита:

 • максимален размер на кредита – определя се в процент от пазарната стойност на имота, който е обезпечение и зависи от вида на обезпечението, дали е жилищен, нежилищен имот, дали е монолитен – тухлен или панелен, къде се намира имота и други изисквания. Размера на кредита зависи и от размера на имуществената отговорност – дали е пълна или частична
 • минимален размер на кредита – 10 000 лв или 5 000 евро
 • месечната вноска по кредита не може да е повече от 70% от нетния доход на кредитоискателя, при необходимост банката изисква и съдлъжници
 • кредита се отпуска в лева или евро
 • гратисен период по главница – 12 месеца при пълна имуществена отговорност
 • право на избор и договаряне на погасителен план – равни или намаляващи месечни вноски или индивидуален погасителен план
 • срок на погасяване – най-малко 10 години и най-много 30 години
 • кредита може да се усвои еднократно или на части
 • застраховки за сметка на кредитоискателя според изискванията на банката
 • https://dskbank.bg

Инвестбанк 

Ипотечен кредит с възможност за финансиране на покупка на имоти с акт 14, допустимо само за имоти, закупувани от строители, получили финансиране за строежа от банката предоставя и Инвестбанк под наименованието „Домашен уют”, със следните параметри:

 • валута на кредита – лева или евро
 • срок на погасяване: за кредити в евро до 35 години, за кредити в лева до 10 години
 • до 95% финансиране
 • лихвен процент: фиксиран за първите години на кредита
 • гратисен период – 12 месеца по главница
 • начин на погасяване – възможност за избор между равни или намаляващи месечни вноски, или индивидуален погасителен план
 • няма такси за отпускане, управление и предсрочно погасяване на кредита и при определени условия такса за рефинансиране на кредит от друга банка
 • застраховка на имота и на кредитополучателя за злополука и заболяване от застрахователи, одобрени от банката
 • бонус – издаване на кредитна карта, с предварително одобрен размер, не повече от 5 000 лв
 • други допълнителни бонуси.
 • http://www.ibank.bg/
Real Time Web Analytics