Clicky

Ипотечни кредити за млади семейства

В тази статия ще Ви запознаем Ви запознаем с условията за отпускане на и жилищни и ипотечни кредити за млади семейства и ще Ви представим банка, които предлага такъв ипотечен кредит без такса за предсрочно погасяване.Националната агенция по приходите е предвидила данъчни облекчения за ипотечни и жилищни кредити за млади семейства. За да се ползват тези облекчения, младите семейства, трябва да отговарят едновременно на някои условия.

Ипотечни кредити за млади семейства. Условия и предложения.

За да изтеглите жилищен или ипотечен кредит за млади семейства, са необходими следните условия:

 • лицето, което подписва договора за ипотечен кредит, трябва да има сключен граждански брак. Условието трябва да е в сила към 31 декември на данъчната година, за която ще се ползва данъчното облекчение;
 • към датата на сключване на договора за кредит, поне единия от двамата съпрузи, трябва да не е навършил 35 години, възрастта на другия няма значение;
 • ипотекираното жилище, трябва да е единствено за семейството;
 • за обезпечение на кредита, трябва да служи жилището, което е закупено с него, а не друго жилище;
 • лицето което подписва договора за кредит трябва да представи писмена декларация от съпруга или съпругата, че няма да ползва данъчно облекчение;
 • данъчно облекчение може да се ползва за направени през годината лихвени плащания за първите 100 000 лв от главницата.

Когато са изпълнени тези условия младите семейства могат от сумата на годишните данъчни основи да приспаднат лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище.

На практика това означава, че с направените през годината лихвени плащания по ипотечния кредит се намалява сборът от всички облагаеми доходи, които се посочват от лицето в годишната данъчна декларация, а не дължимия данък.

Тук обръщаме внимание, че ако имате друг жилищен имот, или част от такъв, не може да ползвате данъчно облекчение. Става ясно, че данъчно облекчение може да се ползва само от младо семейство, което има само едно жилище, за което е взело ипотечен кредит.

Младото семейство може да ползва данъчното облекчение, ако има други имоти, които не са жилище, примерно ниви, ливади, гори и други. Данъчни облекчения могат да ползват и млади семейства, които работят само на трудов договор и не са длъжни да подават годишна данъчна декларация.

Банката, която отпуска ипотечни кредити за млади семейства издава на кредитополучателя документ, с който удостоверява размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв от главницата на кредита.
Този документ се прилага към годишната данъчна декларация на кредитополучателя и след проверка от страна на служителите от Националната Агенция по приходите се открива процедура по възстановяване на сумите. Реално сумите се възстановяват, ако физическите лица нямат публични задължения или се прихващат от тях.

Жилищен кредит ”Мечтан дом” от Общинска Банка

Ще разгледаме ипотечни кредити за млади семейства отпуснати от Общинска банка. Тя предлага промоция за млади семейства по Жилищен кредит ”Мечтан дом”, за подадени искания до 31. 12. 2016 г. Ето неговите характеристики:

 • плаващ лихвен процент;
 • размер на кредита : 100 000 лв;
 • няма такси за проучване и анализ;
 • няма такса за одобрение на кредит и документално оформяне;
 • няма такса за предсрочно погасяване;
 • безплатна застраховка „Живот” със застрахователна стойност не повече от 100 000 лв;
 • обезпечение: ипотека върху недвижим имот;
 • младите семейства, трябва да имат сключен граждански брак, единия от тях да не е навършил 35 години към датата на подаването на искането за кредит.
 • http://www.municipalbank.bg/
Real Time Web Analytics