Clicky

Ипотечни кредити до 100 000 лв.

Ще Ви представим две оферти за ипотечни кредит до 100 000 лв. / 50 000 евро. Те са подходящи и за рефинансиране на кредити от други банки и за обединяване на задълженията Ви по потребителски кредити, кредитни карти или овърдрафт.За ипотечни кредити, могат да кандидатстват физически или юридически лица, ако имат собственост върху недвижим имот, който могат да предоставят на банката като договорна ипотека. Ако кредитополучателите не изпълняват задълженията си по ипотечния кредит, банката може да продаде имота, за да си покрие загубите.

Ипотечни кредити до 100 000 лв. Рефинансиране на кредити и обединяване на задължения.

Ипотечен кредит на Пощенска банка: „Активен дом”:

 • може да бъде отпуснат в лв или евро;
 • срокът на погасяване е до 25 години;
 • обезпечението на кредита е ипотека върху недвижим имот;
 • финансирането е до 70% от пазарната стойност на имота;
 • месечните вноски могат да са еднакви, но има и възможност да се изберат и намаляващи месечни вноски;
 • такса за кандидатстване при стандартния кредит /без тази такса е, ако се подадат документи до 31.03.2016 г.;
 • такса за оценка на имота, за анализ на обезпечението и комисионна за ангажимент;
 • променлив годишен лихвен процент – формиран от сбора на референтния лихвен процент и договорна надбавка;
 • този кредит позволява да обедините настоящите се задължения по потребителски кредити, кредитни карти, овърдрафти и други в едно плащане в една банка по едно и също време;
 • https://www.postbank.bg

Многоцелеви ипотечен кредит от банка Пиреос:

Ще маркираме най-важните характеристики на тeзи ипотечни кредити до 100 000 лв:

 • отпуска се в лева или евро;
 • покрива до 60% от пазарната стойност на недвижимия имот, служещ за обезпечение;
 • срокът за погасяване на кредита е до 240 месеца;
 • може да обедини и рефинансира задължения в други банки;
 • обезпечение на кредита: първа по ред ипотека върху недвижим имот;
 • лихвеният процент е еднакъв в лева и евро;
 • лихвеният процент е променлив за периода на погасяване на кредита;
 • кредита може да се усвои от кредитополучателя – еднократно;
 • ипотечния кредит се погасява на равни месечни вноски.
 • http://www.piraeusbank.bg/
Real Time Web Analytics