Clicky

Условия за получаване на ипотечен кредит

В тази статия ще Ви запознаем с изискванията и условията за получаване на ипотечен кредит в България. Получаването и изплащането на ипотечни кредити е важно и отговорно решение, което изисква сериозна преценка на потребности от пари и възможности за тяхното връщане.


За да се ориентираме правилно в многообразието от предлагани оферти на различните банки в нашата страна е необходимо да знаем на какви условия трябва да отговаряме, за да получим необходимия ни кредит, който да ни удовлетворява като размер, срок на погасяване, погасителен план, месечни вноски, лихви, такси, обезпечения и други.

На какви условия трябва да отговарям за да получа ипотечен кредит?

Условия за получаване на ипотечен кредит от физически лице:

 • Гражданство.
  Да сме български граждани с постоянен и настоящ адрес в България, може да сме и българи пребиваващи легално в чужбина, при определени условия;
 • Пълнолетие.
  Да сме пълнолетни, правоспособни и дееспособни лица, да сме изрядни платци към държавата, да нямаме установени публични задължения и необслужвани сметки, да не сме осъдени с влязла в сила присъда или да не се води срещу нас наказателно производство;
 • Трудов договор.
  необходимо е да сме назначени на постоянен /безсрочен/ трудов договор, като сме работили най-малко шест месеца при последния настоящ работодател;
 • Доходи.
  трябва да имаме постоянни, реални месечни доходи, получени от работа по трудов, граждански, договор за управление, пенсия или други такива
 • Съотношение дълг-доход.
  Когато се определя размера на кредита и неговото погасяване се има предвид нетния /чистия/ месечен доход на кредитоискателя, както и остатъчния доход на всеки член от семейството, важно е съотношението дълг – доход;
 • Поръчител.
  Ако банката изисква е необходимо да осигурим поръчител и или съдлъжник по кредита, който ще ни бъде отпуснат, като те трябва да отговарят на същите условия като кредитоискателя по отношение на доходите си и тяхното доказване;
 • Обезпечение.
  За обезпечение на ипотечния кредит се изисква имот, който трябва да отговаря на определени изисквания на банката – да е безусловна собственост /да има нотариален акт/ на кредитоискателя, това са масивни постройки, жилищни или нежилищни сгради, офиси, производствени, търговски, складови помещения, парцели в регулация и други, сградите трябва да имат в повечето случаи Акт № 16, много важна е стойността на залога, необходимо е да има удостоверение за тежести върху имота /от Службата по вписванията/, скица, данъчна оценка /от общината/.

Условия за получаване на ипотечен кредит от юридическо лице (фирма):

Условията, на които трябва да отговарят юридическите лица за отпускане на кредити са по-сложни и за това и процедурата там е по-продължителна.Необходима е съдебна регистрация с всички изменения, удостоверение за актуално състояние, удостоверение за  липса на заведени изпълнителни дела срещу фирмите, удостоверение липса на производство за обявяване в несъстоятелност, удостоверение за липса на задължения, документи за налични текущи кредити и тяхното обслужване и други.

Юридическите лица представят Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите за последния отчетен период съставени от оторизирани лица и заверени от одитор, Годишни данъчни декларации, заверени от Националната Агенция по приходите.

Документите за обезпечението на кредита – ипотеката върху недвижимите имоти – са с изисквания като при физическите лица. Фирмите представят необходимите документи и банките предприемат действия по тяхното разглеждане и одобряване.

Real Time Web Analytics